ประวัติการฝึกอบรม

เพิ่ม ประวัติการฝึกอบรม

Showing 1-20 of 8,652 items.
#ชื่อหลักสูตรวันเดือนปี ที่เข้ารับการอบรม 
  
1การผลิตบุคลากรสู่ระบบราง ครั้งที่ 1 11 ก.พ. 2558
2การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 17-18 พฤศจิกายน 2565
3โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการอาจารย์สอนทักษะวิชาชีพและโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ 2-5 ส.ค. 2559
4โครงการนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน 3 มิ.ย. 2559
5โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ 6-7 มิ.ย.2559
6เทคโนโลยีเครื่องมือตัด 21 กันยายน 2560
7เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 6 เมษายน 2547 - 7 เมษายน 2547
8หลักสูตรผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2563
9การพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ตามแนวปฏิรูปการศึกษา สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา (วัดไร่ขิง) 21 – 24 มกราคม 2545
10education trip ของบริษัท Alltech และร่วมงาน ADSA Meeting ณ Alltech New Mexico, Texus and New Orleans USA 9-16 กรกฎาคม 2011
11 - -
12การพัฒนาบุคลิกภาพในการบริการ -
13หลักสูตรอาหารไทย (75 ชั่วโมง) 01/10/61-31/03/62
14LAC (LINK Advanced Copper Installation Terminate & Test) 07/05/2018 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี
15อบรมด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ปี 2559 10 สิงหาคม 2559
16เทคนิคการสอนและการใช้ภาษา 13-15 มิ.ย. 2559
17Digital Manufacturing & IoT Program 14 -21 ธันวาคม 2563
18Digital Manufacturing & IoT Program ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล 14 -21 ธันวาคม 2563
19Six Sigma Green Belt Training รุ่นที่ 14 15-18 สิงหาคม 2560
20Six Sigma Green Belt Training รุ่นที่ 14 15-18 สิงหาคม 2560