ประวัติการฝึกอบรม

เพิ่ม ประวัติการฝึกอบรม

Showing 161-180 of 8,652 items.
#ชื่อหลักสูตรวันเดือนปี ที่เข้ารับการอบรม 
  
161Microsoft Office 20 ชั่วโมงเมษายน 2546 โรงเรียนประสาทพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
162โครงการค่ายห้องเรียนธรรมชาติเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน8-9 ธันวาคม 2550 เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน
163โครงการอบรมสร้างเสริมจริยธรรมและวินัยนักศึกษาประจำปี 2552 รุ่นที่ 2 ณ.ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์14 -16 พฤษภาคม 2552
164วิชาพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ 30 ชั่วโมง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์31 มกราคม 2553
165วิชาขับรถยนต์ 75 ชั่วโมง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 17 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2553
166โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเสริมความมั่นใจสู่การเป็นนักบัญชีรุ่นใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์21 ธันวาคม 2554
167โครงการอบรมสัมมนาโครงการสานฝัน ปันความรู้เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์11 มกราคม 2555
168โครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์28 – 29 พฤษภาคม 2559
169โครงการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 22 – 23 มิถุนายน 2559
170โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Audit Committee) กับผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน17 สิงหาคม 2559
171การประชุมการจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Knowledge Management for Good Practices)" วิทยาเขตสุรินทร์วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
172โครงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน29 – 30 สิงหาคม 2559
173โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของุคลากรเพื่อยกระดับสมรรถนะประสิทธิภาพด้านการปฎิบัติงานวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
174โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. ประจำปีการศึกษา 2560วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
175การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0)วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
176กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ "ปลูกจิตสำนึกในการใช้การดาษอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า" ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน อาคาร 8 ชั้น 2วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
177พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร16-17 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะ เทอร์มินัล
178หลักการและแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางในการจัดหาพัสดุและวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:e-market)ฯ2-3 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมลำปาว
179แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง10 กันยายน 2560
180อบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาทีมบริการโรงพยาบาล เรื่อง "การบริหารงานบุคคล งานสารบรรณและการจัดการสิ่งแวดล้อม"21-23 มีนาคม 2561