ประวัติการฝึกอบรม

เพิ่ม ประวัติการฝึกอบรม

Showing 141-160 of 8,652 items.
#ชื่อหลักสูตรวันเดือนปี ที่เข้ารับการอบรม 
  
141โครงการkhon kaen MCPD for Web Developer6-20 ตุลาคม 2550
142ISO9001:2015 Introduction & Internal Auditor Course06/06/2017-08/06/2017
143โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการบริหารพัสดุขั้นสูง การวิเคราะห์เชิงลึก ปัญหาและกรณีศึกษา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา3 - 4 กุมภาพันธ์ 2560
144ผู้ตรวจกิจกรรม 7ส6 พ.ค. 2560
145CERTIFICATE OF COMPLETION19-20-2018
146การสร้าง infographic ขั้นพื้นฐาน2-3 กันยายน 2560
147โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ (MIS)18 พฤษภาคม 2561
148โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน office 365 สำหรับบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 12 มิถุนายน 2561
149โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ และการแก้ไขประเด็นปัญหาที่ถูกต้อง19-20 พฤษภาคม 2561
150การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 ธรรมาภิบาลกับการสึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์21-22 เมษายน 2561
151อบรมเชิงปฏิบัติการ Endnote20 พฤศจิกายน 2559
152โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน7 กุมภาพันธ์ 2561
153การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร"วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
154การประชุมสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
155โครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
156การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 7ส สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
157การประชุมพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 กับ สถาบันรับรองมาตรฐานเอสโอ : การอบรมให้ความรู้ "ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 หลักสูตรการเปลี่ยนปลงที่สำคัญใน ISO 9001:2015" (Transition to ISO 9001:2015)วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560
158การประชุมการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 กับ สถาบันรับรองมาตรฐานเอสโอ : การอบรมให้ความรู้ "ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 หลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015" (Internal Auditor ISO 9001:2015)วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
159การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีประจำปีการศึกษา 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
160การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีประจำปีการศึกษา 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560