ประวัติการฝึกอบรม

เพิ่ม ประวัติการฝึกอบรม

Showing 121-140 of 8,652 items.
#ชื่อหลักสูตรวันเดือนปี ที่เข้ารับการอบรม 
  
121เทคนิคการสืบค้นและหลักการจัดการบรรณานุกรม2559
122รับเชิญเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ช่วยนักวิจัย2559
123English for Communication at California Language CenterApril 19-20, 2018
124การเป็นผู้ปรัเมินตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561
125การติดตั้งระบบไฟฟ้า26 พฤษภาคม 2561
126มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า วสท. พ.ศ. 25565 เมษายน 2561
127โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1-2 กุมภาพันธ์ 2561
128การจัดการความรู้สู่วิธีการปฏิบัติงานที่ดี "KM for 21 Century Skill Sustainable Development"14-15 มิถุนายน 2561
129โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)2-3 กุมภาพันธ์ 2560
130การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่10-11 พฤษภาคม 2561
131การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2561 (GTO)23-26 กุมภาพันธ์ 2561
132หลักสูตรระเบียบงานคลังและพัสดุ25 พฤษภาคม 2561
133โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุในระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2559
134โครงการ "การสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557
135โครงการสร้างผู้ปรพกอบการใหม่"การเขียนแผนธุรกิจ"27-28 กรกฎาคม 2555
136โครงการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน25 - 26 พฤษภาคม 2558
137โครงการ "จัดทำหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญา วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ26 และ 28 สิงหาคม 2558
138โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานทะเบียนและประมวลผล11 - 13 มกราคม 2560
139โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์4 กุมภาพันธ์ 2559
140โครงการพัฒนาบุคลากรงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 5 วิทยาเขต25 - 26 กุมภาพันธ์ 2559