ประวัติการฝึกอบรม

เพิ่ม ประวัติการฝึกอบรม

Showing 81-100 of 8,652 items.
#ชื่อหลักสูตรวันเดือนปี ที่เข้ารับการอบรม 
  
81โครงการอบรมสัมมนาทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับส่วนราชการระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561
82การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์13 ธันวาคม 2559
83การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย camtasia studio88 กุมภาพันธ์ 2560
84อบรมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมใหม่30 มกราคม 2561
85โครงการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมเมียนมาร์เบื้องต้น จำนวน 30 ชม.1-3 ส.ค. 2559
86โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน16-18 พ.ค. 2560
87ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส4-8 กรกฎาคม 2559,22-26 สิงหาคม 2559
88โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ รุ้นที่ 111-12 พ.ค. 2561
89เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์6-8 กรกฎาคม 2558
90เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร7-8 สิงหาคม 2552
91ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 6-23 มิถุนายน 2556
92CERTIFICATE OF COMPLETION19-20 เมษายน 2561
93หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์27 สิงหาคม 2558
94อบรมหลักสูตร GTO24-26 กุมภาพันธ์ 2561
95โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"30 พฤศจิกายน 2560 - 1 ธันวาคม 2560
96โครงการอบรมสัมมนาทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับส่วนราชการ 29 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
97อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง นำท่านเข้าสู่โลก E-Business อย่างเต็มรูปแบบ30 มีนาคม 2560
98Mini Master in HR Management 8-18 พ.ย 2560
99Hygienic Design in Food Industry29-30 พ.ย 2560
100BRC Global Standard for Food safety Issue 7 ( January 2015 )27-28 กันยายน 2559