ประวัติการฝึกอบรม

เพิ่ม ประวัติการฝึกอบรม

Showing 61-80 of 8,652 items.
#ชื่อหลักสูตรวันเดือนปี ที่เข้ารับการอบรม 
  
61การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา”6 – 8 ธันวาคม 2560
62การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 1 มทร.อีสาน 23-25 พฤษภาคม 2561
63สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อการจัดการความรู้สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี2 - 3 เมษายน 2561
64โครงการอบรมสัมมนาทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับส่วนราชการในระหว่างวันที่ 29 -30 มีนาคม 2561
65ISO 9001-2015 Introduction & Internal Auditor Course6-8 พฤศจิกายน 2560
66เทคนิคการสอนและการใช้ภาษา 13-15 มิ.ย. 2559
67การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document)2559
68การสร้างสื่อ Digital เพื่อการนำเสนอผลงานและการประชาสัมพันธ์2559
69ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาลาว2561
70การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเลขานุการผู้บริหารปี 2557
71--
72โครงการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25607-8 ส.ค. 2560
73โครงการอบรมสัมมนาทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย29-30 มี.ค.2561
74โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนานักศึกษา13 มี.ค. 61
75อบรมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานราชการวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560
76การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนของสหกรณ์26-28 มกราคม 2559
77โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ16 กันยายน 2560
78การปฏิบัติงานการชำระบัญชี สหกรณ์/กลุ่มเกษตร”11-12 สิงหาคม 2558
79โครงการการพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560
80โครงการการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management)วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560