ประวัติการฝึกอบรม

เพิ่ม ประวัติการฝึกอบรม

Showing 41-60 of 8,652 items.
#ชื่อหลักสูตรวันเดือนปี ที่เข้ารับการอบรม 
  
41เข้าร่วมโครงการการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน22-23 มิถุนายน 2560
42เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน29 มิถุนายน 2560
43ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
44คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
45สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโทวันที่ 31 ธันวาคม 2550
46สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรีวันที่ 31 ธันวาคม 2549
47สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอกวันที่ 31 ธันวาคม 2551
48อบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 8 พฤศจิกายน 2559
49เข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร" มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 255927 ธันวาคม 2559
50ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นวันที่ 6 พฤษภาคม 2560
51เข้าร่วมโครงการ "การประชุมสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน"11-13 มกราคม 2560
52เข้าร่วม "การอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows 10, Microsoft Office และนวัตกรรมใหม่ๆ ของ Microsoft"1 กุมภาพันธ์ 2560
53ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ โดย อาจารย์ทองสุข มันตาทรวันที่ 20 มกราคม 2561
54เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการบริหารพัสดุขั้นสูง การวิเคราะห์เชิงลึก ปัญหาและกรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา3 - 4 กุมภาพันธ์ 2560
55การอบรมเชิงปฏิบัติการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองขนาดเล็ก (หนูเมาส์ หนูแรท และกระต่าย)ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2551
56English Business Communication and Writing Course2012
57โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการบริหารพัสดุขั้นสูง การวิเคราะห์เชิงลึก ปัญหาและกรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560
58อบรมสัมมนาทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับส่วนราชการระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560
59อบรมโครงการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560
60พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มทร.อีสาน อบรมสายสนับสนุนวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560