ประวัติการฝึกอบรม

เพิ่ม ประวัติการฝึกอบรม

Showing 21-40 of 8,652 items.
#ชื่อหลักสูตรวันเดือนปี ที่เข้ารับการอบรม 
  
21เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการบริหารพัสดุขั้นสูง การวิเคราะห์เชิงลึก ปัญหาและกรณีศึกษา การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา3 กุมภาพันธ์ 2560 - 4 กุมภาพันธ์ 2560
22กุญแจสำคัญสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ24 มีนาคม 2560
23การจัดการความรู้ (KM) กองกลาง 9 สิงหาคม 2560 - 10 สิงหาคม 2560
24การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี ด้านการจัดการความรู้ (KM)22 มีนาคม 2561 - 23 มีนาคม 2561
25ภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน23 - 27 มี.ค. 2558
26โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปี 25584-5 มิ.ย. 2558
27การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน : FIRST AID20 พ.ค. 2560
28ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ20 ม.ค. 2561
29การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ18 ก.พ. 2561
30การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.020-23 ก.พ. 2561
31อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"30 พฤศจิกายน 2560 - 1 ธันวาคม 2560
32เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 4 วิทยาเขต15 - 17 มกราคม 2561
33เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรเพื่อยกระดับสมรรถนะประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน28 ธันวาคม 2560
34เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO 7 - 8 สิงหาคม 2560
35เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน18-19 สิงหาคม 2560
36เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2560 : การสร้างมาตรฐานการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน5 ตุลาคม 2560
37เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายต่าง ๆ สำหรับส่วนราชการ 6-7 กรกฎาคม 2560
38เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนามาตรฐานกลางของปริญญา มทร.อีสาน และการพัฒนาหลักสูตรแบบวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 19 - 20 กรกฎาคม 2560
39เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. ณ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์26-27 พฤษภาคม 2560
40เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 255916 มิถุนายน 2560