ประวัติการฝึกอบรม

เพิ่ม ประวัติการฝึกอบรม

Showing 181-200 of 8,652 items.
#ชื่อหลักสูตรวันเดือนปี ที่เข้ารับการอบรม 
  
181โครงการ "พัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร.1-2 เมษายน 2559
182โครงการ "การจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management)"29 มิถุนายน 2559
183โครงการพัฒนาบุคลากร "หลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา"30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559
184การอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows 10, Microsoft Office 1 กุมภาพันธ์ 2560
185โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการบริหารพัสดุขั้นสูง : การวิเคราะห์เชิงลึก ปัญหาและกรณีจัดจ้างและบริหารสัญญา3 - 4 กุมภาพันธ์ 2560
186โครงการอบรมสัมมนาการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง29 มิถุนายน 2560
187โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนามาตรฐานกลางของปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และการพัฒนาหลักสูตรแบบวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 255819 - 20 กรกฎาคม 2560
188โครงการพัฒนาบุคลากรงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 4 วิทยาเขต15 - 17 มกราคม 2561
189โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารการประชุมออนไลน์ 9 พฤษภาคม 2561
190การอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน23-25 ธันวาคม 2559
191--
192เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ24-25 มิถุนายน 2560
193อบรมสหกิจศึกษา14-16 ตุลาคม 2560
194ระบบ GF-MIS22 ธันวาคม 2560
195โครงการอบรมสัมมนาทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายต่างๆ สำหรับส่วนราชการในระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560
196โครงการพัฒนาบุคลากร งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 4 วิทยาเขต ในระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2561
197อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์9 มกราคม 2560
198การอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ 1 กุมภาพันธ์ 2560
199โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มทร.อีสาน ด้านกฎหมาย เรื่อง "กฎหมายการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลอีสาน"9-10 เมษายน 2561
200การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ13 กรกฎาคม 2559