ประวัติการฝึกอบรม

เพิ่ม ประวัติการฝึกอบรม

Showing 1-20 of 8,652 items.
#ชื่อหลักสูตรวันเดือนปี ที่เข้ารับการอบรม 
  
1การบริหารงานผู้นำระดับสูง10 มิถุนายน 2561
2การจัดเตรียมเอกสารและพิธีการศุลกากรขาออก13 มิ.ย. 2558
3โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัมนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น19-20 เมษายน 2561
4โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector management Quality Award : PMQA) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)11-12 ม.ค. 2559
5โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับบุคลากรใน สวส.19 ก.พ. 2559
6โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการบริการที่ดี ประจำปี 255826 ต.ค. 2558
7โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นพฤศจิกายน
8โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 7ส29 ม.ค. 2561
9ผู้ประกาศกิจการกระจายเสียงวิทยุและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น25-27 พฤษภาคม 2561
10ผู้ประกาศกิจการกระจายเสียงวิทยุและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง5-8 มิถุนายน 2561
11การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ 13 กุมภาพันธ์ 2561
12่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น 15 พฤศจิกายน 2560
13โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มทร.อีสาน ด้านกฎหมาย9 - 10 เมษายน 2561
14โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการปฏิบัติงานสำนักส่งเสริมวิชการและงานทะเบียน1 - 2 มิถุนายน 2561
15การบริหารงานพัสดุ27 มกราคม 2559
16พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 256021 -23 พฤษภาคม 2560
17เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560
18อบรมทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการเป็นพิธีกรและการเขียนข่าว18 สิงหาคม 2559 - 19 สิงหาคม 2559
19การควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน29 สิงหาคม 2559 - 30 สิงหาคม 2559
20การพัฒนาศักยภาพบุคลากร มทร.อีสาน เกี่ยวกับกฎหมาย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา16 มกราคม 2560