ประกาศรับสมัครงาน

วันปิดรับสมัคร ประกาศ
19 July 2024รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
19 July 2024รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาชีววิทยาประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร) จำนวน ๑ อัตรา
19 July 2024รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
19 July 2024รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
19 July 2024รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ (โปรแกรมวิชาช่างยนต์) สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
19 July 2024รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะระบบรางและการขนส่ง จำนวน ๑ อัตรา
26 July 2024รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะระบบรางและการขนส่ง จำนวน ๑ อัตรา
31 July 2024รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา

กรณีมีปัญหาในการสมัคร กรุณาติดต่อ 044-233000 ต่อ 2611 กองบริหารงานบุคคล

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่าน โปรดติดต่อภายในระยะเวลาของการรับสมัคร ในประกาศนั้นๆ


กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2611 อีเมล์ job_human_rmuti@hotmail.com